Základní škola Hostouň okres Kladno

Testování 6.9. a 9.9., používání roušek ve společných prostorách školy

K testování a k přijatým opatřením, která mají sloužit k omezení šíření nákazy onemocnění COVID-19, a to zcela v souladu s vydaným manuálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci provozu škol a testování uvádíme, že školy jsou povinny řídit se platnými a účinnými předpisy.

Testování 6.9. a 9.9., používání roušek ve společných prostorách školy

K testování a k přijatým opatřením, která mají sloužit k omezení šíření nákazy onemocnění COVID-19, a to zcela v souladu s vydaným manuálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci provozu škol a testování uvádíme, že školy jsou povinny řídit se platnými a účinnými předpisy.

 

· Testování není bariéra přítomnosti žáků ve škole

Tímto mimořádným opatřením není žákům bráněno v účasti na prezenčním vzdělávání, a není tak tímto mimořádným opatřením zasahováno do ústavně garantovaného práva na vzdělání. Screeningové testování není tímto mimořádným opatřením pojato jako bariérové, což znamená, že i žák, který se ho odmítne účastnit, může být ve škole (a při vzdělávání) přítomen, pokud splní stanovená nezbytná opatření vymezená za účelem ochrany veřejného zdraví jeho spolužáků a zaměstnanců školy. Tento koncept byl přijat s ohledem na aktuální, ve srovnání s předcházejícím obdobím příznivější, epidemickou situaci, a z hlediska vzdělávání se jedná o výrazně méně závažný zásah do práva na vzdělání, kdy se i netestovaní žáci mohou prezenčně vzdělávat, než tomu bylo v případě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN. U tohoto opatření přitom Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 6. 5. 2021, sp. zn. 5 Ao 1/2021, zamítl návrh na jeho zrušení, když shledal, že bylo v souladu se zákonem i ústavním pořádkem.

· Povinnost testování

Stanovení povinnosti screeningového testování není v rozporu se zákonem ani ústavním pořádkem, právo na vzdělání není absolutní a lze ho omezit. Toto omezení nepopírá rovný přístup ke vzdělání či jeho samotnou podstatu a smysl. A nejedná se ani o omezení svévolné, neboť sleduje legitimní cíl rozumnými prostředky. Cílem testování je ochrana veřejného zdraví a nejde o zbytečné a tím méně o nerozumné opatření. Přičemž je třeba zopakovat, že tímto mimořádným opatřením nedochází k omezení práva na vzdělání.

V případě testování žáků bylo zvoleno neinvazivní testování, tedy takové, u kterého se nevykonávají fyzicky nepříjemné úkony, a které může provést laická osoba. Nejedná se tedy o zdravotnický úkon, kdy při něm nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a nevyžaduje se informovaný souhlas. Stejný názor zaujal i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 6. 5. 2021, sp. zn. 5 Ao 1/2021.

Přestože považujeme takové testování za minimální zásah do integrity a práv testované osoby, stále zůstane zachováno právo vyjádřit nesouhlas s tímto postupem, ať již ze strany samotného žáka, případně i jeho rodičů, a tento test nepodstoupit. Není tedy nařízena povinnost žáků podstoupit test, opakujeme, že screeningové testování není bariérové.

 

· Závěry Nejvyššího správního soudu

Povinnosti, které stanoví mimořádná opatření, je samozřejmě povinna dodržovat i škola. Škola je povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků podle § 29 odst. 2 školského zákona. Součástí této povinnosti je i zajišťování bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí. To škola v současné situaci naplní mj. i tím, že provádí testování. Součástí uvedené povinnosti je i to, že škola a její zaměstnanci kontrolují dodržování povinností (že žák je otestovaný, že neotestovaný žák nosí ochranný prostředek nosu a úst). Za dodržení bezpečného prostředí a dodržení mimořádných opatření ve škole odpovídá ředitel školy, který za tím účelem dává pokyny zaměstnancům školy.

V této souvislosti je třeba upozornit na závěry z rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2021, sp. zn. 9 As 264/2020, který se zabýval žalobou na školu z důvodu, že v souladu s mimořádným opatřením škola neumožnila osobní přítomnost žáků ve škole. Z tohoto rozsudku vyplývá, že škola není správním orgánem, který by žáky zkracoval na právech a školu tedy nelze v tomto případě jako správní orgán žalovat. Ve skutečnosti je totiž v takové situaci rovněž škola osobou, jejíž práva a povinnosti jsou přímo dotčena krizovým opatřením (bod 50). Škola je tedy v tomto ohledu ve stejném postavení jako samotní žáci. Tento závěr se podle výše uvedeného rozsudku výslovně vztahuje i na případ, kdy krizové opatření či opatření obecné povahy nařizuje žákům (či učitelům) antigenní testování nebo povinné zakrývání dýchacích cest ve škole (bod 55). Škola ani v tomto případě není původcem zásahu, naopak škola sama je regulovaným subjektem a je povinna splnit povinnosti stanovené mimořádným opatřením. Školy ani nemohou postupovat jinak než tyto povinnosti splnit, protože jiný postup mimořádná opatření neumožňují.

· Nelze porušovat mimořádná opatření

Případná vyjádření zřizovatele nebo rodiče ohledně odmítání dodržování mimořádného opatření nebo výzvy k jeho porušování jsou právně bezpředmětná a nemohou nijak změnit povinnosti plynoucí z mimořádného opatření. Kontrolním orgánem ve vztahu ke školám je krajská hygienická stanice, která kontroluje dodržování mimořádných opatření, a dále i Česká školní inspekce, která vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, jak stanoví § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Pokud by ředitel školy porušoval mimořádná opatření nebo umožňoval jejich porušování ve škole, mohlo by jít o závažné porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele. V takovém případě zřizovatel může ředitele školy v souladu s § 166 odst. 5 písm. a) školského zákona odvolat (pokud jde o školu veřejného zřizovatele).

V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských

služeb. Pokud by škola osobní přítomnost žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádného opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.

V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, s ohledem na ochranu zdraví dalších osob neprodleně dojde k umístění žáka do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a škola kontaktuje zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může i nezletilý žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Žák tedy musí být omluven v souladu se školním řádem.

Nedodržování právně závazných opatření je důvodem k nevpuštění žáka do školy (s odkazem na mimořádné opatření, § 29 odst. 2 školského zákona a na zákon o ochraně veřejného zdraví).

Datum vložení: 7. 9. 2021 11:29
Datum poslední aktualizace: 7. 9. 2021 11:32
Autor:

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Ovoce do škol

Ovoce do škol

Mléko do škol

Mléko do škol

Recyklohraní

Recyklohraní

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY